Onze taak als school is uw kind voor te bereiden op verdere deelname aan de samenleving. Naast parate kennis, willen we daarom bij de leerlingen een nieuwsgierige en kritische basishouding stimuleren. Leren is meer dan presteren. Leren is ook jezelf leren kennen, de ander ontmoeten en elkaar tot bloei brengen. Elke dag streven we naar goed onderwijs voor elke leerling. Meetbare resultaten gaan samen met groei in de persoonlijke ontwikkeling. Deze visie op de brede ontwikkeling van leerlingen maken wij concreet in ons onderwijs door te werken met het model ‘Talenten Voeden’ van prof.dr. J.H. Walma van der Molen.

Meer achtergronden over dit model kunt u hier vinden.

Kerndoelen

Wat de leerlingen in acht jaar aan lesstof aangeboden moeten krijgen, heeft de overheid beschreven in 58 kerndoelen. Voor Nederlands en rekenen/wiskunde is dit vrij specifiek, voor de overige vakken zoals Engels en bewegingsonderwijs meer op hoofdlijnen. Deze kerndoelen zijn de basis van ons onderwijs.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en kunstzinnige expressie/vorming bieden we in betekenisvolle thema’s aan.

De Unit Onderbouw (groep 1-3) gebruikt hiervoor de leerlijnen van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling: SLO-leerlijnen. De thema’s worden door de unit opgezet vanuit deze doelen en met de leerlingen verder vormgegeven.

De Units Middenbouw en Bovenbouw (groep 4-8) gebruiken de brede methode Da Vinci. Door het aanbieden van de leerstof in thema’s, laten we de kinderen zien dat er samenhang is in de leerstof en in de wereld om hen heen en ontdekken ze hun eigen plek daarin. Het belang van goede vragen stellen staat bij de thema’s en het verwerken van de leerstof centraal.

Bewegingsonderwijs

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende bewegen en zich kunnen ontwikkelen in hun brede motoriek. We volgen de motoriek van de leerlingen en doen interventies als dit nodig blijkt. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen gymles van de groepsleerkracht in ons speellokaal. De leerlingen van groep 3-8 krijgen gymles van een vakleerkracht, gymmeester Menno.

 

Mens en samenleving

Voor burgerschapsvorming richten wij ons met de leerlingen op gezond en veilig omgaan met jezelf, met anderen en met Gods schepping. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Wonderlijk Gemaakt van Driestar Educatief en maken gebruik van materialen van stichting Rutgers, het kenniscentrum rondom seksualiteit. We sluiten jaarlijks aan bij de Week van de Lentekriebels en geven hier onze eigen invulling aan.

Informatie-en communicatie technologie

Kinderen groeien op in een steeds meer gedigitaliseerde wereld. In ons onderwijs leren we de leerlingen de vaardigheden  om hier technisch mee om te gaan, maar misschien nog wel belangrijker hoe je ICT zinvol en verantwoord kunt inzetten. We doen jaarlijks mee aan de Week van de Mediawijsheid.

Vanaf de Unit Onderbouw bouwen we het werken met computers langzaam op. In groep 5-8 werken we met tablets en voor de kernvakken met het programma Snappet. Snappet wordt
ingezet bij rekenen, taal en spelling. De leerlingen werken op twee manieren met Snappet: klassikaal, waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd en adaptief, waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt. Snappet past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau van de individuele leerlingen aan. Een handig middel om het onderwijskundig proces nog beter te kunnen sturen en de ontwikkeling van de kinderen te volgen.

Met elkaar hebben we de beschikking over 60 chromebooks. Vanaf groep 3 wordt er meerdere keren per week gebruik gemaakt van de chromebooks en leren we de kinderen over de mogelijkheden en verantwoordelijk omgaan met deze devices.

Op dit moment werken we aan een passende leerlijn ICT welke aansluit bij ons onderwijs. Hierover later meer op de website.

 

Opbrengst- en HandelingsGericht Werken (OHGW)

 

We werken opbrengst- en handelingsgericht. We gaan uit van de doelen die we willen bereiken en organiseren het onderwijs vervolgens voor elke leerling. In bovenstaande cirkel is een schematische weergave te zien van onze werkwijze. Het schooljaar delen we in periodes in. Elke periode doorlopen we deze cirkel en bespreken de leerkrachten de resultaten tussentijds en achteraf met de zorgcoördinatie.

Differentiatie

We proberen in het onderwijs aan verschillen tegemoet te komen door onderwijsbehoeften te clusteren en differentiatie aan te brengen in de lesstof. We zetten daarvoor onder andere het activerende directe instructiemodel (ADI-model) en de Taxonomie van Bloom in. De leerdoelen worden door de ene leerling sneller behaald dan de andere. Sommige leerlingen kunnen al vlot aan de slag na een korte instructie, andere leerlingen hebben nog aanvullende oefening nodig op een soms concreter niveau. De kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken, bieden we verdiepende lesmaterialen aan.

Meer- en hoofdbegaafdheid

Leerlingen van verschillende groepen die naast hun extra uitdaging in de klas ook verdieping van leerstof en ontmoeting nodig hebben, komen regelmatig bij elkaar buiten hun groep. Onder leiding van een leerkracht (gr. 5-8) of onderwijsassistent (gr. 1-4) bespreken en verwerken een samen gekozen onderwerp of thema uit verschillende vakgebieden. De leerlingen hebben zelf een naam gekozen voor deze groep: SHIFT.

S: samenwerken
H: elkaar helpen
I: ideeën uitwisselen
F: filosoferen
T: talenten ontwikkelen

 

.

OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) en thematisch werken

Ons onderwijs aan jonge kinderen legt een sterk accent op leren en ontwikkelen vanuit het spel. We werken in de Unit Onderbouw volgens de visie van ontwikkelingsgericht werken. Dit past goed bij de paraplu van onderzoekend leren. Jonge kinderen leren van nature door te spelen in betekenisvolle situaties die aansluiten bij hun belevingswereld.
De leerkrachten houden de ontwikkeling van de kinderen bij door observatie. We noteren deze gegevens in het leerlingvolgsysteem Horeb. Daarnaast gebruiken we de leerlijnen in ParnasSys om bij te houden welke doelen kinderen behaald hebben en bij welke ze nog extra ondersteuning nodig hebben.

 

       

 

 

In groep 3 starten we met het groepsbrede leren lezen en schrijven. We doen dit zonder vaste methode, maar wel volgens de methodiek zoals beschreven in het methodisch handboek ‘Met jou kan ik lezen en schrijven’ van H. Knijpstra. We maken gebruik van de signalering en begeleiding vanuit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. We werken vanuit de Unit-brede thema’s. Door de leerlingen vanuit hun eigen belevingswereld mee te nemen in het beginnend (of voortgezet) lees- en schrijfproces kunnen we de leerlingen op een betekenisvolle, adaptieve en ontzettend leuke manier begeleiden in hun lees- en schrijfontwikkeling.