Wanneer we zorgen of vragen hebben over de ontwikkeling van een kind, kunnen we in overleg met ouders de hulp inschakelen van diverse externen. Samen zoeken we naar passende begeleiding.

Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs

De Lichtwijzer is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO Leiden). Uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van kinderen bieden zij op school ondersteuning bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kan in de vorm van observaties in de klas, coaching van leerkrachten en in sommige gevallen ook (tijdelijke) individuele hulp aan leerlingen.

Zorgloket LEV-WN

LEV-WN beschikt over een eigen zorgloket. De hieraan verbonden orthopedagoog kan onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie of een intelligentietest afnemen. Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijk onderzoek.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG kan ouders ook in contact brengen met gespecialiseerde hulp.

Jeugd- en Gezinsteam (JGT)

Het JGT is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het JGT is een team van experts vanuit verschillende hulporganisaties. De contactpersoon voor onze school kan ouders ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen en hulp voor kinderen. Ook onze ouders kunnen een beroep op haar doen.

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) – jeugdarts 

De GGD is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Standaard worden de leerlingen in groep 2 en groep 7 allemaal onderzocht op groei en ontwikkeling. Om een completer beeld van een bepaald kind te krijgen, kan de school de jeugdarts verzoeken het kind apart te onderzoeken of verwijzen naar andere specialisten.

Logopediste van OnderwijsAdvies

De logopedist kan worden ingeschakeld bij problemen op het gebied van taal, spraak, mondgedrag, stem, gehoor. In groep 2 worden alle leerlingen hiervoor gescreend.