Onze missie: Ontdekkingsreizigers in Gods Wereld!

Met een onderzoekende houding en een nieuwsgierige blik, willen we samen met de kinderen acht jaar lang de prachtige wereld verkennen die God geschapen heeft. Daarbij schenken we aandacht aan steeds groter wordende cirkels: wie ben ik zelf, wie is de ander, hoe ziet de wereld om mij heen en verder weg eruit. We willen de kinderen stimuleren om vragen te blijven stellen, om een onderwerp of situatie altijd van meerdere kanten te durven bekijken en om de ruimte te nemen om fouten te maken in hun zoektocht naar antwoorden.

Onze visie op kennisontwikkeling

In onze huidige maatschappij is kennis en informatie niet meer dan een gerichte muisklik van ons verwijderd. De ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie verloopt razendsnel en gaat ook onze aan kinderen niet voorbij. Ook al is de meeste kennis onder handbereik voor u, voor ons en de kinderen, dat betekent niet dat we als school vrij zijn in wat we de kinderen leren. De overheid verwacht nog steeds een bepaalde hoeveelheid parate kennis bij haar burgers. De overheid laat de scholen wel vrij in hoe we deze lesstof aanbieden. Over bijvoorbeeld de verschillende manieren van leren bij kinderen en volwassenen, hoe ons brein informatie verwerkt en opslaat, is in de afgelopen jaren ook veel meer kennis beschikbaar gekomen. We zien het als een blijvende uitdaging om de lesstof zoals beschreven in de kerndoelen, aan te bieden met de laatste inzichten over leren leren en in een prikkelende, uitdagende leeromgeving. We zijn blijvend bezig ons dan ook met elkaar steeds verder te specialiseren en te professionaliseren.

Onze visie op sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling is een dynamisch proces dat bij de geboorte van ieder kind start. Het leerproces van een kind in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling start bij zichzelf, bij het ontdekken van zijn eigen gevoelens en gedachten. Van hieruit zal een kind leren om zijn gevoelens een plek te geven en te reguleren. Gemiddeld genomen krijgt een kind vanaf een jaar of zes ook meer oog voor de gevoelens en gedachten van de ander, leert het langzaamaan om zichzelf in het standpunt van de ander te verplaatsen. In samenwerking met andere kinderen en onder begeleiding van volwassenen leert een kind om keuzes te maken die goed zijn voor zichzelf en de ander. Volwassenen fungeren hierbij als rolmodel en leren het kind sociale vaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn bij functioneren in en het deelnemen aan de maatschappij. Het christelijke principe van naastenliefde en onze opdracht om ‘rentmeesters’ te zijn van onze talenten en de wereld om ons heen, ligt hieraan voor ons ten grondslag. Hoeveel zelfvertrouwen een kind in dit socialisatieproces ontwikkelt, hangt af van de kwaliteit van de interactie met zijn omgeving. In het gedachtegoed van de bekende orthopedagoog Luc Stevens, gaan we in ons onderwijsproces uit van de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.

Zo bezien staat sociaal-emotionele ontwikkeling dus niet los van cognitieve ontwikkeling. Hoe kinderen zich ontwikkelen, sociaal-emotioneel of cognitief, wordt bepaald door de mate van bevrediging van deze drie basisbehoeften. Hoe we dit vormgeven op de Lichtwijzer is voor ons een continu leerproces. Het is niet een apart vak dat we geven, maar zit verweven in de manier van instructie geven, lesstofverwerking en de benadering van de leerlingen in het algemeen. Op dit moment volgen de we cursus ‘Pedagogisch Tact’ van het Nivoz om ons hier nog verder in te bekwamen.