Samenwerking met ouders

De meest waardevolle en relevante samenwerking is voor ons de samenwerking tussen ons en u als ouder(s)/verzorger(s). U kent uw kind immers het beste. Voor de invulling van deze samenwerking baseren we ons op de tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 van het onderwijsadviesbureau CPS.

Het volledige document over onze visie op Ouderbetrokkenheid kunt u hier lezen.

Samenwerking met ouders
– Werkgroep Identiteit Op School (WIOS)

De Werkgroep Identiteit op School (WIOS) ondersteunt school om onze identiteit op allerlei manieren vorm te geven, zoals het organiseren van een ouderavond en het voeren van een welkomstgesprek met nieuwe ouders.

De WIOS in het kort:

  • Welkomstgesprekken met nieuwe ouders
  • Betrokken bij sollicitatiegesprekken leerkrachten
  • Ouderavond rond het thema Identiteit
  • Aanmoedigen leerkrachten in het zijn van Identiteitsdrager
  • Meedenken met directeur in het vormgeven van identiteit op school, nu en in de toekomst
  • Bevorderen ambassadeurschap voor de Lichtwijzer
  • Ondersteunen activiteiten rond het thema identiteit (zoals vorig jaar met Stichting Present)

Samenwerking met ouders
– Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad, ook wel MR, is een zelfstandig orgaan binnen de school en heeft medezeggenschap over een aantal zaken die ouders en personeel aangaan. De MR heeft een rol bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. Bij onderwerpen als het vaststellen van het schoolplan, het bepalen van de ouderbijdrage, het beleid rondom ouderbetrokkenheid en de formatie is er instemmingsbevoegdheid. Bij andere zaken zoals bijvoorbeeld het vakantierooster, de financiële begroting en andere gevallen is er een adviserende rol voor de MR weggelegd.
.
De MR heeft ook overleg met de medezeggenschapsraden van andere scholen binnen de regio LEV-WN. Dit gebeurt binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR.
.

Samenwerkingen met (regionale) organisaties

Wanneer we zorgen of vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, kunnen we in overleg met u als ouder/verzorger de hulp inschakelen van diverse externen. Samen zoeken we naar passende begeleiding.

Samenwerkingsverband voor het primair onderwijs

De Lichtwijzer is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO Leiden). Uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van kinderen bieden zij op school ondersteuning bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kan in de vorm van observaties in de klas, coaching van leerkrachten en in sommige gevallen ook (tijdelijke) individuele hulp aan leerlingen.

Zorgloket LEV-WN

LEV-WN beschikt over een eigen zorgloket. De hieraan verbonden orthopedagoog kan onderzoek doen naar bijvoorbeeld dyslexie of een intelligentietest afnemen. Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijk onderzoek.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG kan ouders ook in contact brengen met gespecialiseerde hulp.

Jeugd- en Gezinsteam (JGT)

Het JGT is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het JGT is een team van experts vanuit verschillende hulporganisaties. De contactpersoon voor onze school kan ouders ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen en hulp voor kinderen. Ook onze ouders kunnen een beroep op haar doen.

Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) – jeugdarts 

De GGD is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Standaard worden de leerlingen in groep 2 en groep 7 allemaal onderzocht op groei en ontwikkeling. Om een completer beeld van een bepaald kind te krijgen, kan de school de jeugdarts verzoeken het kind apart te onderzoeken of verwijzen naar andere specialisten.

Logopediste van OnderwijsAdvies

De logopedist kan worden ingeschakeld bij problemen op het gebied van taal, spraak, mondgedrag, stem, gehoor. In groep 2 worden alle leerlingen hiervoor gescreend.