Wat is de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad, ook wel MR, is een zelfstandig orgaan binnen de school en heeft medezeggenschap over een aantal zaken die ouders en personeel aangaan. De MR heeft een rol bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. Bij onderwerpen als het vaststellen van het schoolplan, het bepalen van de ouderbijdrage, het beleid rondom ouderbetrokkenheid en de formatie is er instemmingsbevoegdheid. Bij andere zaken zoals bijvoorbeeld het vakantierooster, de financiële begroting en andere gevallen is er een adviserende rol voor de MR weggelegd.
Wie is de MR?
De MR van de Lichtwijzer bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.
Voor de MR zijn dat Wouter Koning, Tineke Viteri en André Maaskant.
De P(ersoneels)MR bestaat uit Alianne van Egmond, Jeanette Heikens en Ingeborg van Pijkeren.
GMR
De MR heeft ook overleg met de medezeggenschapsraden van andere scholen binnen de regio LEV-WN. Dit gebeurt binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR.
Mocht u vragen hebben voor de MR of overleg willen, dan kunt u een van de leden benaderen of een mail sturen naar: mrdelichtwijzer@levwn.nl