De MedezeggenschapsRaad (MR) van de Lichtwijzer bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden: Gerdien Bertram, Wouter Koning, Marlies Star, Gerald ten Hove, Ingeborg van Pijkeren en Carien Verkerk.
De MR is een zelfstandig orgaan binnen de school en heeft medezeggenschap over een aantal zaken die ouders en personeel aangaan. De MR heeft een rol bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. Bij onderwerpen als het vakantierooster, de formatie en het bepalen van de ouderbijdrage heeft de MR instemmingbevoegdheid. In andere gevallen is er een adviserende rol voor de MR weggelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden. De MR heeft ook overleg met de medezeggenschapsraden van andere scholen binnen de regio LEV-WN. Dit gebeurt binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Mocht u vragen hebben voor de MR of overleg willen, dan kunt u een van de leden benaderen of een mail sturen naar: mrdelichtwijzer@levwn.nl